қазрусeng
:
:
 
  1   2   3   4   5   [ 6 ]   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19
101Базылхан Б., Убрятова Е.Ч. Эртний тюрк бичээсийг судалсан дүнгээс. ШУА-ийн мэдээ. Улаанбаатар, 1963, ғ 4. Х.71-74.
102Базылхан Б.Мойынчұр ескерткіші. Қолжазба. Орхон ескерткіштерін зерттеу іссапар есебі. Улаанбаатар, 1963ж. 1-35 беттері.
103Базылхан Б.Теркі көне түрік жазба ескерткіші (Қолжазба -65 бет, фотосурет - 25 дана, 1969-1970 жыл); Базылхан Б.Тэрхийн түрэг бичээс // Studia Mongolica. Permanent Commitete International Congress of Mongolists, Улаанбаатар, 1980, Tom. 8 (16), Fasc. 12, 163-175 т.
104Базылхан Б.Эртний түрэг бичээсний хэлний үгийн бүтэц (Көне түрік жазба тілінің сөз құрылысы) Улаанбаатар, 1984. 57 б. «biti-, bitir-, bitig (біту, бітіру, бітік )»
105Байпаков К.М.Средневековые города Казахстана на великом Шелковом пути . Алматы, 1998, С.91. (Камень с древнетюркской рунической надписью «Атлах» . VI-VIII вв.)
106Байчоров С.Я. Древнетюркские рунические памятники Европы. Ставрополь.,1989.С. 16-17, 90-91, 232.
107Бамбаев Б.Предварительный отчет Бамбаева Бальджи о работе в этнолог-лингвистичнском отряде научной экспедиции АН СССР по исследованию Внешней Монголии и Танну-Тувы в 1927 году. ТХГБС, ф 9, хн-17.
108Баскаков Н.А. Три рунические надписи из с. Мендур-Соккон Горно-Алтайской автономной области // Советская этнография, 1966. — № 6. - С. 79-81.
109Батманов И.А. Язык Енисейских памятников древнетюркской письменности. Фрунзе. 1959. С. 144.
110Батманов И.А., Арагачи З.Б., Бабушкин Г.Ф. Современная и древняя Енисеика. – Фрунзе, 1962. – С.40.
111Батманов И.А., Кунаа А.Ч. Памятники древнетюркской письменности Тувы. Выпуск І, Кызыл, 1965.
112Батманов И.А.Двенадцатый таласский текст // Таласские памятники древнетюркской письменности. Фрунзе, 1971. С.24., Рис-19.
113Батманов И.А.Новые тексты // В сборник: Новые эпиграфические находки в Киргизии (1961 г.) Фрунзе, 1962, С.15-16. ; Батманов И.А.Текст № 4 // Таласские памятники древнетюркской письменности. Фрунзе, 1971. С.18-20., Рис-12-13.
114Батманов И.А.Одиннадцатый таласский текст // Таласские памятники древнетюркской письменности. Фрунзе, 1971. С.23., Рис-18.
115Батманов И.А.Памятник с Уюк Тарлака // Язык енисейских памятников древнетюркской письменности. Фрунзе, 1959. С.135-138. ; Батманов И.А.и Кунаа А.Ч.Памятник Өөк-Тарлага Е-1. М-20 // Памятники древнетюркской письменности Тувы. Выпуск ІІ, Кызыл, 1963. С.9-10.
116Батманов И.А.Памятник № 3 // Таласские памятники древнетюркской письменности. Фрунзе, 1971. С.12-13. Рис-5.
117Батманов И.А.Памятник №1 // Таласские памятники древнетюркской письменности. Фрунзе, 1971. С.9-10. Рис-1, 2.
118Батманов И.А.Текст № 2 // Таласские памятники древнетюркской письменности. Фрунзе, 1971. С.10-12. Рис-3, 4.
119Батманов И.А.и Кунаа А.Ч.Памятник с Кара-Булуна . Г-1 // Памятники древнетюркской письменности Тувы. Выпуск ІІІ, Кызыл, 1965. С.9-10.
120Баттулга Ц ., Төрбат Ц., Баярхүү Н., Идэрхангай Т. Тэхтийн голын руни бичээс // Acta Historica Mongolici. Монгол улсын Боловсролын их сургууль. Tomus VII. Fasciculus 1. Улаанбаатар. 2006. 5-9хх.
Электронды тарихи-мәдени қордың негізі "Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасының "Шығыстану секциясы" Р.Б.Сүлейменов атындағы Шығыстану институты тарапынан 2005 жарияланған "Қазақстан тарихы туралы түркі деректемелері" сериясының 2-томы "Н.Базылхан "Көне түрік бітіктастары мен ескерткіштері (Орхон, Ениесей, Талас)" Алматы: Дайк-Пресс. 2005, 252 б. +144 бет жапсырма" атты ғылыми еңбек болды. Ғылыми редакторлары: т.ғ.д., проф. М.Қ.Әбусейтова,
ф.ғ.д., проф.Б.Бұхатұлы.
Р.Б.Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының директоры т.ғ.д., проф. Меруерт Қуатқызы Әбусейтоваға көрсеткен көмегі үшін алғыс білдіреміз.

 

қазрусeng
© Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университет.
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Тіл комитеті тапсырысы бойынша жүргізілген
"Жазба және этноархеологиялық деректемелер бойынша қазақ тілінің тарихи-мәдени ақпарат көздерін жасау" жұмысы шеңберінде жасалған.