TÜRIK BITIG
Language Committee of Ministry of Culture and Infrmation of RK
қазрусeng
Search:
Where:
Home Inscriptions Learning Dictionary Help
Site Parts
Turk Inscriptions And Manuscripts
Learn Old Turk Writings
Ethno Cultural Dictionary
Data
Help
Contact Us
Inscription Types
Orhon
Yenisei
Talas
Turfan
Altai
Kazakstan
Fergana
Resources
Signs
Dictionary
Search
Maps
Museum Exibitions
Articles
References
Font suppot
Site Map
  References
Pages:   1   2   3   4   5   6   [ 7 ]   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19
121Баттулга Ц. Их бичигтийн бичээс. Монгол улсын их сургууль. МСДС. Улаанбаатар. Боть. 10(122). ІІІ дэвтэр.1996. 9-11 х; Баттулга Ц. Дундговь аймгийн Дэл уул, Их бичигтэд хийсэн судалгаа. ТХГБС.УБ., 1997.
122Баттулга Ц. Бага Ойгорын эртний тұрэг бичээс. Алтан Аргамж. ОУХДС. Улаанбаатар. Vol.2. 2/1998.80-83 х.
123Баттулга Ц. Зүрх уулын бичээс // МУИС, МСДС Эрдэм шинжилгээний бичиг. Боть-7, дэвтэр-5. - Улаанбатар, 1996. 98-p. тал.;
124Баттулга Ц. Монголын руни бичгийн бага дурсгалууд. Тэргүүн дэвтэр. Улаанбаатар, 2005. 122-128.
125Баттулга Ц. Монголын руни бичгийн бага дурсгалууд=Monuments of Runic Inscriptions in Mongolia. Тэргүүн дэвтэр. - Улаанбатаар, 2005. PP.132-140.
126Баттулга Ц. Олон нуурын эртний тұрэг бичээс. Монгол улсын их сургууль. МСДС. Улаанбаатар. Боть. 13(139). Х ­ дэвтэр.1998. 101-103 х.
127Баттулга Ц. Цахирын бичээс. //МУИС. Монгол хэл соелын сургууль. ЭШБ. Tom XXIX (300). Улаанбаатар, 2008. 259-265.
128Баттулга Ц. Эрээн Харганатын тұрэг бичээс. Археологийн судлал. Боть.15, дэвтэр 3, Улаанбаатар.1995. 65-69 х.
129Баяр Д. Баруун Монголд шинээр олдсон эртний бичгийн дурсгалууд //Шинжлэх ухаан амьдрал. - Улаан-Баатар, 1990. № 6, 37-40 p тал.
130Баяр Д. Монголын төв нутаг дахь түрэгийн хүн чулуу. Улаанбатар, 1997 . 88-89 х, Таблиц- 60-64.
131Баяр Д. Туулын хөндий дэх Түрэгийн өмнөх үеийн хүн чулууны тухай. SA. T.VII, f.10. Улаанбаатар, 1979. 3-22 –р тал. ; Баяр Д. Монголын төв нутаг дахь Түрэгийн хүн чулуу. Улаанбаатар. 1997. 83-85-р тал..
132Баяр Д. Уйгурын Байбалык хотын тухай тэмдэглэл / Studia Archeologica. T.I (XXI), F. 10. Улаанбаатар, 2003. 93-109-р тал.
133Баяр Д., Амартүвшин Ч., Энхтөр А., Гэрэлбадрах Ж.Билгэ хааны тахилын онгоны судалгаа . Studia Archaeologica. Tomus (1)XXI, Fasc. 8. Улаанбаатар, 2003, 75-83 т.
134Баяр Д., Эрдэнбаатар Д. Монгол алтайн хүн чулуун хөшөө. Улаанбатар, 1999. ; Баяр Д. Даян баатарын хөшөө . / Монгол нутаг дахь түүх соелын дурсгал (сэдэвчилсэн лавлах). Улаанбаатар, 1999. 102.
135Баяр Д.Монголын төв нутаг дахь түрэгийн хүн чулуу . Улаанбаатар, 1997, 94-95 т. зураг 103-111.
136Баярхүү Н. Ямаан усны хавцлын Ханан хаднаас шинээр илрүүлсэн бичээсүүд. //Оюуны хэлхээ. Fasc.6. Улаанбаатар, 2009. II.(04). 40-49.
137Бернштам А.Н. Новые эпиграфические находки из Семиречья. //Эпиграфика Востока. 2, М.-Л., 1948, С. 107-110.
138Бернштам А.Н. Древнетюркские надписи из Ферганы //Эпиграфика Востока. т. XI, М.-Л., 1956, стр. 56, рис 2.
139Бернштам А.Н. Древнетюркский документ из Согда (Предварительное сообщение). //Эпиграфика Востока, т. V, 1951.
140Бернштам А.Н.Новые эпиграфические находки из Семиречья. //Эпиграфика Востока. 2, М.-Л., 1948, С.107-110.
The basic idea of creating the electronic historical and cultural fund was based on issue of The Oriental Studies Section of The Institute of Oriental Studies named after Suleimenov in 2005 under the govermental program "Cultural Heritage": "Қазақстан тарихы туралы түркі деректемелері" сериясының 2-томы Н.Базылхан "Көне түрік бітіктастары мен ескерткіштері (Орхон, Енисей, Талас)" Алматы: Дайк-Пресс. 2005, 252 б. +144 бет жапсырма.
Chief Editors:
doctor of history sciences Prof. M.Abuseitova
doctor of philology sciences Prof. B.Bukhatuly.
We appreciate The Director of The Institute of Oriental Studies Meruert Abuseitova for her help.


Inscriptions Learning Ethno Dictionary Dictionary Resources Search Help Contacts
қазрусeng
© Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университет.
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Тіл комитеті тапсырысы бойынша жүргізілген
"Жазба және этноархеологиялық деректемелер бойынша қазақ тілінің тарихи-мәдени ақпарат көздерін жасау" жұмысы шеңберінде жасалған.