TÜRIK BITIG
Language Committee of Ministry of Culture and Infrmation of RK
қазрусeng
Search:
Where:
Home Inscriptions Learning Dictionary Help
Site Parts
Turk Inscriptions And Manuscripts
Learn Old Turk Writings
Ethno Cultural Dictionary
Data
Help
Contact Us
Inscription Types
Orhon
Yenisei
Talas
Turfan
Altai
Kazakstan
Fergana
Resources
Signs
Dictionary
Search
Maps
Museum Exibitions
Articles
References
Font suppot
Site Map
  References
Pages:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   [ 18 ]   19
341Харжаубай С.Шивээт улааны цогцолборын тухай дахин өгүүлэх нь // Археологийн судлал, УБ., 1982. том-10, fasc-7, 103-120 т.
342Харжаубай С.Эртний гурван бичээс (Тэвшийн бичээс) // Археологийн судлал. Studio Archaeologica Instituti Historiae Academiae Scientiarum Reipublicae Populi Mongolic. Tomus VII, Fasc 10-18, Улаанбаатар, 1979, 33-35.
343Худяков Ю.С. Памятники уйгурской культуры в Монголии. Центральная Азия и соседние территорий в средние века. Новосибирск, 1990. С. 84-89.
344Ц.Доржсүрэн «1956-1957 онуудад Архангай аймагт археологийн шинжилгээ хийсэн тухай». УБ., 1958. тал 22. // Ц.Доржсүрэн «Археологийн судалгаа. Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл». Улаанбаатар, 2003, 121 х.
345Цэвээндорж Д., Батболд Н., Энхтөр А., Базаргүр Д. Говь-алтай, Баянхонгор аймгийн зарим нутагт хийсэн археологийн судалгаа (урьдчилсан үр дүнгээс) // Археологийн судалгаа. Tomus II (XXII), Fasc. 1-23. Улаанбаатар, 2004.5-17.
346Цэвээндорж Д.1976 онд Архангай аймагт ажилласан нүүдэлчдийн дурсгал судлах ангийн тайлан. ТХГБС.
347Цэвэээндорж Д., Баттулга Ц. Зұұн оройн өвөлжөөний бичээс. Studіa Archeologіca, Tomus. Х­ІІ Fasc.9. Улаанбаатар. 98-100 х.
348Чадамба 3.Б. Древнетюркские надписи из урочища Оорзак. - УЗ ТНИИЯЛИ, вып. 17. Кызыл, 1975, c. 254-259
349Чадамба 3.Б. О древнетюркской рунической надписи Оорзак I из Тувы. - В кн.: Этнические и культурные связи тюркских народов СССР. Тезисы докладов и сообщений (Всесоюзной тюркологической конференции). Алма-Ата, 1976, с. 107-108
350Чадамба 3.Б., Васильев Д.Д. Тюркские рунические надписи Уюк-Оорзак. - В кн.: Новейшие исследования по археологии Тувы и этногенезу тувинцев. Кызыл, 1980, с. 131-143.
351Чтение Первой надписи на хуме. Э.Р. Тенишев и В. Булатова. Восточная филология. 1973, вып. 3
352Шинэхүү М. Бигэрийн эртний түрэг бичээс . ШУА-ийн мэдээ. Улаанбаатар 1971, ғ 1. Х.37-40.
353Шинэхүү М. Тэсийн эртний түрэг бичээсийг дахин уншсан нь. Studia archeologia, t.YII, fasc.1-9,UB, 1977, Х. 113-119.
354Шинэхүү М.Даривын эртний түрэг бичээс // Studia archeologia . Tomus.V, fasc.3-13,Улаанбаатар, 1977, Х.135-147.
355Шинэхүү М.Новый памятник рунической письменности уйгурского Карабалгасуна // Олон Улсын Монголч Эрдэмтний III их хурал, Боть-3, Улаанбаатар, 1979, 301-305 т. ; Шинэхүү М.Орхон-Сэлэнгийн руни бичгийн шинэ дурсгал // Археологийн Судлал, Studio Archaeologica Instituti Historiae Academiae Scientiarum Reipublicae Populi Mongolici. Tomus- 8, Fasc. 1, Улаанбаатар, 1980, 42-43 х. Сондай-ақ хабарлама ретінде мына мәліметтер жарияланды: Санжмятав Т.Архангай аймагийн нутаг дахь эртний түүх соёлын дурсгал. Улаанбаатар. 1993, 50-т., Таблица-128. ; Болд Л.БНМАУ-ын нутаг дахь хадны бичээс. Улаанбаатар, 1990, 126-127 т.; Цэвээндорж, Д.Уйгурын ХаантУлсын үеийн бичигтэй хөшөөд. Археологийн Судлал, (SA,Tom. 15, Fasc. 1-11), Улаанбаатар, 1995, 70-72т.
356Шинэхүү М.Орхон-Сэлэнгийн руни бичгийн шинэ дурсгал // Археологийн Судлал, Studio Archaeologica Instituti Historiae Academiae Scientiarum Reipublicae Populi Mongolici. Tomus- 8, Fasc. 1, Улаанбаатар, 1980, 36-41 х.
357Шинэхүү, М.Памятник рунической письменности из Тариата // Роль кочевых народов в цивилизации Центральной Азии, Улаанбаатар, 1974, С.327-331.; Шинэхүү М.Тариатын орхон бичгийн шинэ дурсгал. Studiа Archaeologica Instituti Historiae Academiae Scientiarum Reipublicae Populi Mongolici., Улаанбаатар, 1975, Том. 6, Fasc. 1, -219 х.
358Щербак А.М.Еще раз о монетах с руническими надписями из Минусинска // Вестник древней истории . М., 1960, №2, С.141.
359Щербак А.М.Еще раз о монетах с руническими надписями из Минусинска // Вестник древней истории . М., 1960, №2, С.141. А.М.Щербактың аудармасы: «бің чығым ақча- 1000 расходных денежных единиц», «бір чығым ақча- одна расходная денежная единиц».
360Щербак А.М.Надпись на палочке из Ачик-таша (Бассейн р. Талас) // Тюркская руника . Происхождения древнейшей письменности тюрок., границы ее распространения и особенности использования, Санкт-петербург, 2001, С.129-134.
The basic idea of creating the electronic historical and cultural fund was based on issue of The Oriental Studies Section of The Institute of Oriental Studies named after Suleimenov in 2005 under the govermental program "Cultural Heritage": "Қазақстан тарихы туралы түркі деректемелері" сериясының 2-томы Н.Базылхан "Көне түрік бітіктастары мен ескерткіштері (Орхон, Енисей, Талас)" Алматы: Дайк-Пресс. 2005, 252 б. +144 бет жапсырма.
Chief Editors:
doctor of history sciences Prof. M.Abuseitova
doctor of philology sciences Prof. B.Bukhatuly.
We appreciate The Director of The Institute of Oriental Studies Meruert Abuseitova for her help.


Inscriptions Learning Ethno Dictionary Dictionary Resources Search Help Contacts
қазрусeng
© Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университет.
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Тіл комитеті тапсырысы бойынша жүргізілген
"Жазба және этноархеологиялық деректемелер бойынша қазақ тілінің тарихи-мәдени ақпарат көздерін жасау" жұмысы шеңберінде жасалған.